STADGAR

Fastställda 1967-05-24

Ändrade 2002-06-29. Fastställda 2002-07-13.

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är: Marielundsvägens Vägförening

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar Stenby GA:1

§ 3 GRUNDERNA FÖR.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål, nämligen: " att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handha de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg, som förklarats skall vara föreningens".

§ 4 MEDLEM.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE säte och sammansättning.

För samfälligheten skall finnas en styrelse med säte på Adelsö i Ekerö kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och minst tre suppleanter.

§ 6 STYRELSE val.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för styrelsemedlem är två år och för suppleant ett år. Avgående styrelsemedlem eller suppleant kan återväljas. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konsti-tuerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista.

Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE beslutförhet protokoll.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, avgöras utan kallelse, om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende, äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut, skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE förvaltning.

Styrelsen skall

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4. årligen, till ordinarie stämma, avge förvaltningsberättelse över föreningens

verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på

olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla

verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av

föreningens angelägenheter.

§10 REVISION.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj till 30 april påföljande år.

§12 UNDERHÅLLS- och FÖRNYELSEFOND.

Till samfällighetens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 5.000 kronor. (Se 19 § SFL).

§13 FÖRENINGSSTÄMMA.

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under juli månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st. i

lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiterings längd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltnings- och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 KALLELSE TILL STÄMMA.

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev och genom anslag på lämplig plats inom föreningsområdet.

Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 14 dagar i förväg, men målsättningen skall vara 4 veckor. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma och lämnas uppgift om plats där de i §13 angivna handlingarna finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev. Med brev jämställes genomgående E-post.

§15 MOTIONER.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 April.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 DAGORDNING VID STÄMMAN.

Vid ordinarie stämma skall följande dagordning iakttagas:

1. sammanträdets öppnande,

2. upprätta förteckning över de närvarande,

3. godkännande av kallelsen,

4. val av ordförande vid stämman,

5. val av två justeringsmän (tillika rösträknare)

6. val av sekreterare för stämman,

7. godkännande av dagordning,

8. beslut om öppen röstning vid stämman,

9. styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning,

10. revisionsberättelse,

11. fastställande av balans och resultaträkning,

12. ansvarsfrihet för styrelsen,

13. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna,

14. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd,

15. ersättning till styrelsen och revisorerna,

16. val av styrelseordförande,

17. val av övriga ledamöter,

18. val av revisorer,

19. val av valberedning,

20. övriga frågor (ej beslutsfrågor)

21. meddela plats och tid för justering av stämmoprotokollet,

22. avslutning.

Vid extra stämma skall ärenden under punkt 1 - 8, 13, 21 och 22 behandlas.

§17 STÄMMOBESLUT.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärts.

I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 § i lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar, om någon begär det.

§18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR.

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst, även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE.

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter kopieras och distribueras till medlemmarna.

§20 MEDLEMSREGISTRERING.

För underlättande av administration, utsändande av information och liknande, lagrar föreningen sina medlemmars adresser och fastighetsbeteckningar i ett dataregister enligt reglerna i PUL (Personuppgiftslagen). Uppgifterna skall enbart användas för normal föreningsverksamhet och användandet skall övervakas av ordföranden.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.


Olov Weslien
............................................

(Sammanträdesledare)